Nyhesdbreve

Se alle tidligere nyhedsbreve:

Klik: HER

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev December 2016

Meddelelser fra bestyrelsen

Huslejereguleringer
Der er udsendt varslinger om huslejestigninger/reguleringer både for “Skatter og afgifter” og for de “Omkostningsbestemte aftaler”. Som meddelt i sidste nyhedsbrev er det i overensstemmelse med Lejeloven at udlejer må regulere på denne måde.
Men Bestyrelsen stiller fortsat spørgsmålstegn ved beregningsgrundlaget. Derfor har vi sendt en række spørgsmål til DEAS.

Julen falder igen i år på d. 24. december
Bestyrelsen har haft et travlt år.
Vi takker alle der har bidraget til at løse alle udfordringerne.
Det er en meget stor glæde at opleve flere og flere tage del i trivslen. Tak for det.
Vi ønsker jer alle en God Jul og et Godt Nytår.

 

Nyhedsbrev oktober 2016

Meddelelser fra bestyrelsen

 • Varslet huslejestigning i Huslejenævnet
 • Omkostningsbestemt huslejekontrakter
 • Aftalebestemte huslejekontrakter.
 • Skatter og Afgifter
 • Huslejereguleringer 2 gange årlig
 • Status over DEAS som administrator

Huslejenævnets afgørelse
Huslejenævnet har afgjort sagen om de varslede huslejestigninger baseret på skatter og afgifter. BERSA har fået medhold i klagen. Lejerne skal ikke betale de varslede huslejestigninger. Se afgørelsen her.

Der er 2 forskellige huslejekontrakter i beboelsen.

OMKOSTNINGSBESTEMT
8 lejere har en OMKOSTNINGSBESTEMT huslejekontrakt. Denne reguleres 1 gang om året udfra reelle omkostninger. Der er faldet afgørelse i Huslejenævnet for nogle måneder siden vedrørende dette, som alle 8 lejere har fået tilsendt.

AFTALEBESTEMT
Resten af lejerne og fremtidige lejere har en AFTALEBESTEMT huslejekontrakt. Denne husleje reguleres 1 gang om året udfra en procentsats. Husleje er altså aftalt på forhånd og stiger kun udfra reguleringen.

Skatter og Afgifter
Den nylig afgjorte sag i Huslejenævnet vedrører ALLE lejere. Udlejer har ret til at regulere alle huslejerne udfra skatter og afgifter 1 gang om året. Stiger de forhøjes huslejen, falder de nedsættes huslejen. Dette skal varsles korrekt. Dette var ikke tilfældet i den netop afgjorte sag, derfor er den varsling ugyldig.

Huslejereguleringer 2 gange årlig
Alle huslejer vil fremover blive reguleret 2 gange årlig. Dels udfra huslejekontrakten dels udfra skatter og afgifter. Dette er en ny procedure efter at DEAS har overtaget administrationen. Steen og Strøm regulerede ikke for skatter og afgifter, men det gør DEAS.

Status over DEAS som administrator

Bestyrelsen deler flere beboeres bekymring og undren over det der opleves som en ny måde at administrere på.. Det har vi forelagt DEAS for at få en forståelse af forandringerne. Vi har fået følgende svar:

 • Hvis beboerrepræsentationen mener at der er sket nogle ændringer i forhold til administration af ejendommen i forhold til tidl. administrator og ny administrator af ejendommen, så er dette et synspunkt som beboerrep. har og derfor også noget beboerrepræsentationen selv vælger at informere beboerne om og ikke noget Deas skal varetage.

Bestyrelsen har derfor fundet det timeligt at gøre status over skiftet.

Vi har den samme tillid til personalet på Driftskontoret som tidligere, selvom driften er underlagt andre forhold nu.

DEAS overtog administrationen af Slotsarkaderne for godt et år siden. Den tidligere administrator Steen og Strøm driver indkøbscentre og DEAS driver udlejningsejendomme, hvilket giver en stor forskel i måden man administrer på. Det forklarer en del af den forandring vi har oplevet.

I de forløbne 5 kvartaler har vi oplevet 2 huslejesager og mindre vedligehold. De 2 sager er afgjort som ovenfor beskrevet.
Den mindre vedligehold skyldes bl.a. at overgangen til ny administrator har forsinket en hel del vedligeholdelser. Driften har desuden skullet ændre på hvem der gør hvad. Bl.a. er Allans stilling ikke blevet genbesat, men opgaverne fordelt mellem de øvrige medarbejdere.

De nye huslejekontrakter der indgåes lyder på væsentlig højere huslejer end tidligere. da de er Aftalebestemt er det markedet der afgører dette.
Det er helt reelt at udlejer driver ejendommen som en forretning, hvilket BERSA naturligvis respekterer.

Bestyrelsen har den opfattelse:

 • at DEAS trimmer butikken hvilket vi må respektere.
 • at skiftet har haft væsentlig indflydelse på serviceniveauet, der kun delvist kan forklares ved en forsinkelse på udførelsen af opgaver grundet skiftet.
 • at tonen fra Hovedkontoret med stort udbytte kan tilføres empati og elegance i kontakten til beboerene, hvilket BERSA vil arbejde på kan etableres.

 

 

2. Nyhedsbrev Sommer 2016

 • Varslet huslejestigning. DEAS har fremsendt en korrigeret varslet huslejestigning i skrivelse af 4. juli, selvom BERSA har protesteres og indbragt den tidliger varsling for Huslejenævnet.
 • BERSA fastholder protesten og sagen skal naturligvis behandles af Huslejenævnet.

 

 

Nyhedsbrev Sommer 2016

 • Vedligeholdelsesplaner. DEAS har ved et møde præsenteret Vedligeholdelsesplaner for de næste 10 år for bestyrelsen. DEt er KUN vedligeholdelser på over kr. 100.000 der skal være beskrevet. Det færdige resultat kan ses ved at klikke på linket: http://bersa.dk/vedligeholdplan/Vedligeholdelsesplan_2016..pdf

 

Nyhedsbrev Juni 216

Varslet huslejestigning
Der er i brev af 27.5.16 blevet varslet en huslejeforhøjelse på kr. 57 pr. md.
Begrundelsen er stigning i skatter og afgifter.
Bestyrelsen har afvist denne forøjelse, da der ifølge Hillerød Kommune ikke er sket stigning i skatter og afgifter.
Vi afventer svar fra DEAS.

Budget og regnskab fra DEAS
Vi har bedt DEAS om et fyldestgørende budget med alle poster påført, der vedrører huslejens sammensætning jvf. Lejelovens § 65.
Svar fra DEAS:
Lejen, omkostningsbestemt, er lige blevet godkendt hos huslejenævnet, for de andre lejemål gælder det at der er fri lejefastsættelse med aftalt leje, den er ikke baseret på ejendommens udgifter.
Vedrørende beboerrepræsentationens forespørgsel om budget for huslejeopkrævning så er det er korrekt at udlejeren jf. LL § 65 bør fremme samarbejdet ved at inddrage beboerrepræsentationen i alle spørgsmål, der er af væsentlig betydning for lejerne i ejendommen.
Der er alene tale om en hensigtserklæring, men ikke om en bindende forpligtelse for udlejeren. Beboerrepræsentationen har derfor bl.a. mulighed for at drøfte ethvert spørgsmål af betydning for ejendommens drift med udlejeren.
Det kan dog ikke heraf udledes, at beboerrepræsentationen har krav på at få udleveret noget materiale, der er uden betydning for lejefastsættelsen, såsom et regnskab over ejendommens samlede driftsudgifter.
For så vidt angår de driftsudgifter, der er af betydning for lejefastsættelsen, så er disse medtaget i det omkostningsbestemte driftsbudgettet, som er sendt til beboerrepræsentationen i oktober måned 2015 i forbindelse med varslingen af den omkostningsbestemte leje. Udover de i budgettet medtagne poster, bliver lejerne ikke opkrævet for driftsudgifter og de øvrige udgifter, som udlejer måtte afholde til ejendommens drift, er derfor uden betydning for lejerne.
Der bliver ikke udarbejdet et yderligere driftsbudget, og vi kan således heller ikke udlevere et andet budget eller regnskab til beboerrepræsentationen.
Når det næste omkostningsbestemte driftsbudget bliver udarbejdet, vil det naturligvis igen blive sendt til beboerrepræsentationen som led i varslingsproceduren.
Bestyrelsens beslutning
De der har en omkostningsbestemt huslejekontrakt har fået afgjort spørgsmålet ved den netop afsluttede sag i Huslejenævnet. Her godkendte nævnet regnskabesgrundlaget som er blevet udleveret til beboerne.
For de andre lejemål gælder det at der er fri lejefastsættelse med aftalt leje, den er ikke baseret på ejendommens udgifter.
De oplysninger BERSA har fået må derfor betragtes som de der er behov for at få udleveret.

Pavillonner
Der blev på generalforsamlingen spurgt til regler for pavillonner.
Der er ingen regler. DEAS har bedt os om at afklare forslag til regler der kan indgå i ny husorden.
Der er fastlagte regler i Lejeloven hvordan en proces for vedtagelse af ny husorden er gældende.
P.t. finder bestyrelsen ikke anledning til at igangsætte en proces om vedtagelse af en ny husorden.

Vinduspudsning
Der er aftalt ekstra vinduespudsning med de beboere der ønskede det og de opkræves pr. 1/7 2016.
Første ekstra pudsning vil således være efterår 2016.

Antenneanlægget
Antenneanlægget er endeligt forrentet efter udgangen af 2017.
Det er blevet forrentet med et lige stort beløb årligt, over 25 år.
Så for 2016 og 2017 er det 15.178,00 årligt.

Storskrald
Ved generalforsamlingen blev dre spurgt til hvor der kan placeres Storskrald når kommunen afhenter.
Der kan afleveresStorskrald i centrets varegård ved den store skorsten, dagen før det afhentes af kommunen. Der vil kun blive denne ene plads og tidsrum for henstilling af affald skal overholdes da det ellers kan give udfordringer med hærværk osv. Der udsendes særskilt information herom.
Der vil være en fra driften kl. 15-17 dagen for afhentning hvor storskrald kan afleveres.
Næste aflevering er d. 19. juni kl. 15 – 17.

Driftsvagten
Hvad gør du når der er alarmer eller andet du vil have stoppet eller noget du vil indberette?
Du ringer til Driftsvagten.
Driftsvagten svarer døgnet rundt.
Men ring kun udenfor arbejdstiden hvis det er alvorligt
Telonnummer: 40 21 71 48

Vedligeholdelsesplaner
Vi har forespugt om vedligeholdelsesplaner for de næste 3 år, 10 år og henvist til  Den nye Lejelov der pålægger 10 års planer for vedligeholdelse senest d. 1.7. Ellers skal der ske huslejenedsættelse.
Svar fra DEAS
I forhold til huslejenedsættelse, så er det udlejers ret til at opkræve hensættelser til vedligeholdelse der forsvinder ved manglede vedligeholdelsesplan – disse hensættelser bliver lejerne ikke opkrævet. Der er ikke noget praksis på det endnu, men ejendomsforeningen formoder at der kan ske lejenedsættelse med hensættelserne størrelse teoretiske størrelse, og dette først efter der ”anlagt sag” ved huslejenævnet.
For så vidt udarbejde af vedligeholdelsesplaner, er det projekt i gang. Vi har i DEAS etableret ny Drift afdeling pr. 1. marts 2016 og de forventes at have overblik over nye vedligeholdelsesplaner for samtlige 16 centre snarest.

 

Nyhedsbrev April 2016

Meddelelser fra bestyrelsen
Årsmødet er blevet afholdt hvor der bl.a. blev vedtaget justeringer i vedtægterne.
Alle meddelelser fra BERSA fremgår af websiden.
Der udsendes ikke papirmeddelelser, så du opfordres til at kigge forbi www.bersa.dk engang imellem for at se om der er nyt.

Nye vedtægter og referat fra årsmødet
Du kan læse de nye vedtægter HER
Du kan læse referatet fra Årsmødet HER
Du kan læse Formandens Beretning HER

Huslejesagen
Huslejenævnet har afgjort sagen om omkostningsbestemt huslejeforhøjelse til 9 lejere og har givet DEAS medhold. De berørte lejere er blevet orienteret om afgørelsen og bedt om respons til Bersa. Der er 6 som ikke har reageret med en respons, og dermed må tages til indtægt for at tage afgørelsen til efterretning. 3 er kommet med tilbagemeldinger. To tager afgørelsen til efterretning, hvoraf en meddelte, at i pågældendes huslejekontrakt fremgår det, at omkostningsbestemt huslejeforhøjelse kan forekomme. En har opfordret Bersa til at rejse sagen i Boligretten.
Bestyrelsen finder ikke juridisk grundlag, eller beboeropbakning til, at indbringe sagen for Boligretten. Desuden må Bersa ikke indgå i forpligtelser, som der ikke er økonomisk dækning for på forhånd i foreningens formue. En indbringelse for Boligretten vil koste mere end den nuværende formue.
Bestyrelsen tager Huslejenævnets afgørelse til efterretning. Sagen er hermed afsluttet.

 

 

Nyhedsbrev December2015

Meddelelser fra bestyrelsen
Vi kan oplyse at det snart er jul og vi håber at I får opfyld alle Jeres ønsker.
Bestyrelsen har haft et godt arbejdsår og fået bragt foreningen godt på vej.
TV Antenne udvalget har afsluttet sit arbejde. Læs resultatet og bestyrelsens beslutning nedenfor.
Vi ønsker Jer alle en fantastisk god Jul og et lykkebringende Nytår.

Konklusion på Antenne og TV pakke Udvalgets arbejde
Udvalgets arbejde blev igangsat dels fordi der er forskellige ønsker vedrørende tv signal og tilbud, dels at der forventes en kommende ny lovgivning på området i lighed med den der er gældende for grundejere. For at være ude rettidigt har vi fået afklaret spørgsmålet med følgende:
 • Udlejer ønsker ikke at medvirke til etablering af nye kabler eller fibernet til TV og/eller Internet. Det er alene lejers eget problem at finde en løsning set fra udlejers/Danicas side.
 • Den nuværende løsning er en stikledning, der fører til en samleboks, hvorfra der udgår kabler til hver bolig. Der kan KUN leveres én pakkeløsning, som alle lejere p.t. er forpligtiget til at modtage, jvf huslejekontrakterne.
 • Det signal YouSee leverer nu kan opsiges med 9 måneders varsel, tidligst i 2017.
 • Udlejer kan ifølge Lejelovens § 46 D opsige levering af programsignaler med 6 md. varsel uanset hvilke aftaler der ellers måtte være.
 • ALLE lejere er p.t. forpligtet til at modtage og betale for den løsning der eksisterer. Skal dette ændre sig skal der en enstemmig beslutning til, eller at der kommer en lovgivning på området, der givere lejere ret til at fravælge signalet. Kommer der sådan en lovgivning og efterfølgende frameldinger stopper udlejer/Danica med at levere tv signal. Så skal der enten findes en ny samlet løsning, eller hver enkelt lejer skal selv finde en løsning.
 • Der kræves ca. 5 MB for at en udbyder kan levere TV via Internettet.
 • De beboere der har en Internetkabelføring kan vælge hvilken alternativ / supplerende løsning og udbyder de ønsker til at lever TV signal. Vel at mærke kun blandt de løsninger der kan leveres via Internettet.
 • Der er ikke Internet kabelføring til alle lejligheder. Det er lejers egen opgave at betale for at få det.
Bestyrelsens beslutning
Bestyrelsen har på baggrund af indsamlede informationer nået frem til den beslutning, at det ikke vil være muligt at få en enstemmig tilslutning til en ny kabelføring. Skulle det nuværende signal og tilbud stoppe, må den enkelte lejer selv finde en løsning. Nedenfor er der en oversigt på de mest anvendte udbydere og muligheder.
Bestyrelsen ser hermed sagen for afsluttet indtil nyt måtte fremkomme.
Udbydere af TV via den internetløsning som nogle lejere har kabel til.:
TDC                    http://privat.tdc.dk/tv/
DLG Tele           http://www.dlgtele.dk/privat/tv/dlg-tv-bredbaand/
Udbyder via antenne i den enkelte bolig
Boxer                 https://www.boxertv.dk/Produkter/tv-pakker/boxer-flex/
Boxer antennen er 85 cm lang 30 cm bred.
Udbydere der IKKE kan levere Fibernet i Slotsarkaderne:
Waoo                http://www.waoo.dk/tv/tv-pakker
Stofanet            https://stofa.dk/bredbaand/webtv
TDC
Viasat                https://www.viasat.dk/produkter
Viasat bruger TDC eller DLG til fremføring
DLGTELE har ikke fibernet, og opretter kun bredbånd, hvis man samtidigt opretter bredbåndstele­foni
Udbydere der kræver Fibernet (ikke indlagt i Slotsarkaderne):
YouSee              http://yousee.dk/
YouSee givet et tilbud, der ikke tager højde for alle etableringsudgifterne.

Vinduspudsning af 1. sals vinduet
Bestyrelsen har modtaget tilbud om fælles pudsning af vinduerne på 1.sal udvendig hver 6 måned. Det vil koste 5 kr. pr. måned pr lejer.
Da dette ikke har noget med foreningen at gøre, vil BERSA ikke involveres beslutning om forøget omkostninger for beboerne. Bestyrelsen er enige om, at det må være driften der skal fremlægge tilbuddet for beboerne. Vi mener dog at det er et godt tilbud, men det er udlejers opgave at indhente accept fra lejerne.

 

 

 

Nyhedsbrev august 2015

Meddelelser fra bestyrelsen
I forbindelse med oprettelsen af bankkontoen er BERSA blevet oprettet som “frivillig forening” mede CVR nr 36615346.
DEAS har overtaget administrationen af Slotsarkaderne pr. 1.7.
Der er blevet udsendt nye telefonnumre og mailadresser som fremover skal bruges i kontakten med driften.
Det betyder samtidig at DEAS naturligvis skal have lidt tid tid til at få overtagelsen på plads. Efterhånden som der sker får BERSA tilsendt regnskab, budget, det samlede overordnede varmeregnskab og vedligeholdelsesplaner.
Bersa får løbende henvendelser om forskellige ting, som har generel interesse. Vi undersøger dem og svarer på dem efterhånden som vi er blevet klogere.

Antenne og TV pakke Udvalget
Udvalget har kontaktet YouSee for at få et tilbud på hvad det vil koste at få et nyt antenneanlæg og lagt fibernet ind i lejlighederne, samt hvilke kanaler og internetløsninger de kan tilbyde og til hvilke priser.
Vi vil også få en alternativ udbyder til at komme med et tilbud, så vi har noget at sammenligne med.
Når vi har en samlet pris og priser på tv pakker og internet, kan vi igangsætte en beslutningsproces om vi skal heve st nyt anlæg, hvad lejerne samlet ønsker at betale, eller om vi fortsætter med det anlæg og den løsning vi har nu.
Hvis der er nogen af Jer der har kendskab til udfordringerne, må I meget gerne være med i udvalget.

Dørtelefon
Der er flere lejere der oplever at dørtelefonen ikke virker korrekt.
Driften undersøger problemet og finder forhåbentlig en løsning.

Protest
Bestyrelsen har sendt en protest til Danica over tildelelse af dispensation til at holde hund, som meddelt i forrige nyhedsbrev.
Vi afventer et svar fra Danica.

Barnevogne
Vi har spurgt om muligheden for en løsning til barnevogne under tag.
Driften har undersøgt mulighederne og vil etablere en overdækket plads til 4 barnevogne.
Det bliver formentlig i hjørnet ud mod Peder Nilen Gade / Hostrupsvej.
Vi takker på børnefamiliernes vegne for den positive imødekommelse.

Sommerfest
Sommerfest udvalget har forsøgt at stable en fest på benene, men har besluttet at det først bliver til næste sommer.
Udvalget har brug for flere medlemmer.
Hvis du har lyst til at være med i at få en sommerfest til næste sommer, så sig til.

BERSA møde med Driften
Formanden har holdt 2 møder med Centerchefen Pia Lynggaard om samarbejdet og de forhold der har behov for en afklaring eller løsning.
På alle måder er samarbejdet positivt og imødekommende.
På den stiftende generalforsamling vendte vi spørgsmålet om hvordan driften ville tage imod en beboerrepræsentation. Initiativtagerne mindede om, at udlejer og driften i alle forhold er kompetente og professionelle. Den opfattelse er vi blevet bekræftet i.

 

 

Nyhedsbrev juni 2015

Hvad har bestyrelsen udrettet siden stiftelsen d. 23.4.?
Vi har afholdt vores første møde hvor vi vedtog Forretningsordenen.
Vi har oprettet en webside, som du ved, ellers ville du jo ikke modtage nyhedsbrevet.
Vi har vedtaget alt det, der fremgår af websiden, hvilket er hele bestyrelsens strategi og kommunikation.
Vi har nedsat et ad hoc udvalg, der skal finde hoved og hale i antenne og tv pakken. Når vi ved noget nyt, vil det fremgå af websiden under “Sidste nyt”.
Der opkræves kontingent, via huslejen, første gang 1.7. med tilbagevirkende kraft for maj, juni og juli.
Vi har holdt møde med driften om det fremtidige samarbejde.
Vi har spurgt om nogen vil arrangere en sommerfest, og det er der, men der mangler flere hænder, så kom glad. Meld dig til her: Sommerfest.

BERSAs nye Webside
Du kan besøge den her på www.bersa.dk
Hvad syntes du om den?. Hvad skal forbedres, slettes eller ændres?. Har du forslag til yderligere ting og størrelser vi kan bruge den til?

Ny administration
Slotsarkaderne har fået en ny administrator. Steen & Støm har pr. 1.6. overdraget administrationen til DEAS.
Men personalet forbliver det samme…gudskelov…Pia, Kim, Arne, Jan og Allan fortsætter og det gør underleverandørerne også.

Antenne og TV pakke Udvalget
Den nuværende løsning er en stikledning, der fører til en samleboks, hvorfra der udgår kabler til hver bolig. Der kan kun leveres én løsning til alle med det nuværende anlæg
Vi har nu en YouSee fuld pakke. Denne aftale kan opsiges med 9 md. varsel.
Betalingen af det nuværende anlæg er færdigbetalt til efteråret 2017. Der afdrages ca. 15.000 pr. år.
Udlejer kan ifølge Lejelovens § 46 D opsige levering af programsignaler med 6 md. varsel uanset hvilke aftaler der ellers måtte være.
Udvalget arbejder videre og finder ud af hvad alternative løsninger kræver teknisk og økonomisk.

Blog
Vi har også oprettet en Blog på vores nye webside. Læs 1. indlæg her: Sommerfest?
Her kan alle sende et indlæg til bestyrelsen, der så lægger det ud til debat.
Hvis vi ikke helt ved hvad vi skal mene om forskellige udfordringer, kan vi bede beboerne deltage i debatten. Det kan kvalificere vores beslutninger når vi holder møder.
Nogen vil have en overdækket tørreplads….okay..ud til høring med den.
Det vil også betyde at beboerne hele tiden kan komme til orde med tanker, ønsker, brok og meninger.
Vi får et åbent demokratisk rum for udveksling af tanker og ideer, hvor alle beboere kan opleve at komme til orde med det samme.
BRUG DEN !

Husorden vedrørende hund
Danica har givet skriftlig dispensation til, at lejer i F.T. 210 må indflytte med en hund, en sort labrador.
Det er ellers ikke tilladt at have hund jvf. lejekontrakten. De der har en hund må kun have den indtil den dør. Så ophører tilladelsen til at have hund. Det kan altså forekomme at Danica tillader en lejer at have hund, selvom husorden og lejekontrakten siger noget andet.

Parkerings gæstebilletter
Spørgsmål:
Bersa er blevet spurgt om hvorfor nogen kan få gæstebilletter til parkerings huset og andre ikke kan?
Svar:
De der fortsat får gæstebilletter får det fordi det fremgår af deres huslejeaftale. Det er ældre kontrakter. Gæstebilletter fremgår ikke af de nye kontrakter, og derfor kan de der har en nyere kontrakt ikke få gæstebilletter.