Forretningsorden

Forretningsorden for BERSA – Beboerrepræsentation Slotsarkaderne

 1. Kompetence og myndighed
  Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Bestyrelsen tegnes i det daglige af formanden. Ved økonomiske beslutninger gælder beslutningsreglerne. Alle vederlag skal have formandens og kasserens underskrifter før de kan udbetales.
 1. Ansvar
  Besyrelsen er ansvarlig for BERSAs handlinger.
  Besyrelsen kan ikke vedtage økonomiske udgifter, uden at der er dækning for dem på foreningens konto. For økonomiske forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
 1. Tavshedspligt og udtalelsesret
  Bestyelsesmedlemmerne har tavshedspligt vedrørende personfølsom viden. Bestyrelsen beslutter hvem der udtaler sig på foreningens vegne.
 1. Mødeindkaldelse
  BERSA holder minimum 6 ordinære bestyrelsesmøder om året og de afholdes 1. tirsdag i august, oktober, december, februar, april og juni.
  Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt via e-mail. Indkaldelsen skal altid indholde dagsorden og sidste nyt, så Bestyelsesmedlemmerne er orienteret på forhåd.
  Bestyelsesmedlemmerne skal læse dagsordenen og nyheder inden mødet, og gøre sine meninger klar, så møderne bliver effektive.
  Senest 8 dage efter bestyrelsesmødet skal referatet fra mødet udsendes via e-mail til alle Bestyelsesmedlemmer.
 1. Mødeprocedure og beslutningsdygtighed
  Der er mødepligt tilbestyrelsesmøderne. Bestyrelses er beslutningsdygtig når formanden og 1 medlem er tilstede. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Er formanden forhindret i at deltage er bestyrelsen beslutningsdygtig hvis alle øvrige Bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
 1. Opgavefordeling
  Ved økonomiske beslutninger gælder beslutningsreglerne. Udgifter vedtages på bestyrelsesmøderne. Formand og Kasser godkender med underskrift på bankkonto udtog ved hvert bestyrelsesmøde. Kasseren sørger for alle økonomiske opgaver.
  Sekretæren udsender mødeindkaldelser, skriver referater og udsender dem.
 1. Nedsættelse af forretningsudvalg, underudvalg og arbejdsgrupper
  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, ad-hock udvalg efter behov. Dette skal altid vedtages på et bestyrelsesmøde først på et skriftligt grundlag, der beskriver opgaver, forpligtelser, ansvarsområder og lignende.
 1. Optagelse, udsendelse og godkendelse af referat
  Sekretæren skriver referat af alle bestyrelsesmøder, og udsender det senest 8 dage efter mødet.
  Bestyrelsen vedtager på det efterfølgende møde referatet med eventuelle rettelser eller tilføjelser.
  Referatet skal ved godkendelsen have 2 bestyrelsesmedlemmers underskrifter.
 1. Ændringer i vedtægter eller forretningsordenen
  Bestyelsen kan altid ændre i forretningsordenen. Det kræver enstemighed for at ændringer kan vedtages.Således vedtaget på bestyrelsesmødet i BERSA d. 05.05.2015

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.